ARMENIAN

ՀԱՅ


CREATIVES

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐ

ARMENIAN

ՀԱՅ 

CREATIVES

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐMISSION STATEMENTArmenian Creatives meet to exchange developments in our artistic ideas and identities. A free-form get-together provides the setting to discuss projects that may or may not have to do with being Armenian, cultivating a community of integral support and infectious creativity.  Initiated to hold a space that we couldn’t find prior, through these gatherings we aim to empower and liberate inventiveness, imagination, and individuality—sharing our different knowns along with our imminent futures and hopes.


These monthly meetings may manifest over a meal cooked together, as well as through publication, printed or digital. We aim to archive a portion of each gathering, not only to tell stories of the past, or to exist for future eyes, but to balance the presence shared in a moment.


Armenian Creatives formed in Brooklyn, NY, but with the natural momentums of members following new dreams we now find ourselves in various corners of the world and aim to touch base through satellite choreography as much as possible. A majority of us still find ourselves in New York.


MORE ABOUT US HERE.


Images courtesy of Cassandra Tavukciyan and Google
CURRENT PROJECTSWe are now working on a new anthology publication, and the second volume of Those words, that offer to us!

If you would like to join our spring 2023 meetings or are interested to be included on the mailing list please contact us here


ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ!       NEW PUBLICATION! 
 

THOSE WORDS, THAT OFFER TO US
ԱՅՆ ԲԱՌԵՐԸ, ՈՐ ՄԵԶԻ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

 

Issue 01: Poetry + Literature is now available
Թիւ 01` Բանաստեղծութիւն + Գրականութիւնը կարելի է արդէն պատուիրել


Click for preview

Those words, that offer to us is an experimental project of semantics and sentiment in the form of multiple publications, each of which examines the Western Armenian language through the activity of translation. Throughout this series, we approach translation expansively, starting with the many vessels in which language is held—such as poetry, literature, handwritten manuscripts, songs, and cultural discourse. We wish to explore what words in Western Armenian offer to us as a community and individuals established in homelands as well as of diaspora.

Այն բառերը, որ մեզի կը նուիրեն իմաստաբանութեան և զգացումներու փորձարկութիւն է բազմահատոր հրատարակութեան միջոցաւ, որուն իւրաքանչիւր հատորը թարգմանութեամբ կը հարցուփորձէ արևմտահայերէն լեզուն: Այս մատենաշարով, մենք ընդարձակ ձեւով կը մօտենանք թարգմանութեան, սկսելով այն բազմաթիւ անօթներով որոնք լեզուն կը բռնեն՝ բանաստեղծութիւնը, գրականութիւնը, ձեռագիրները, երգերը և մշակութային տրամասումները: Կը փափաքինք ուսումնասիրել, թէ որ արևմտահայերէն բառերը մեզ կը ներկայացնեն որպէս հասարակութիւն եւ անհատներ հայրենիքներ, ինչպէս նաև սփիւռքի մէջ:


Contributors: Kamee Abrahamian, Alina Gregorian, Alexia Hatun, Mher Tarakjian, and Hrayr Varaz

Ներդրողներ՝ Քամի Աբրահամեան, Ալինա Գրիգորեան, Ալեքսիա Հաթուն, Մհեր Տարագճեան եւ Հրայր Վարազ

Editors: Katie Giritlian, Mher Tarakjian, and Caroline Partamian
Designer: Mher Tarakjian
Copyeditor and Translation Support: Hrayr Varaz
Published by Armenian Creatives, in English and Western Armenian
With Support from Calouste Gulbenkian Foundation
Խմբագիրներ՝ Քեյթի Կիրիթլեան, Մհեր Տարագճեան և Գարոլին Փարթամեան
Գիրք ձեւաւորող՝ Մհեր Տարագճեան
Վերաքննող՝ Հրայր Վարազ
Հայ Ստեղծագործներու ինքնահրատարակութիւն, անգլերէնով եւ արեւմտահայերէնով,
Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան աջակցութեամբ:

Printed January 2023
Format: Paperback
ISBN: 978-1-7364724-1-5
Pages: 136
Size: 5” x 7”

Տպուած Յունուար 2023-ին
Կազմ՝ Թղթակազմ
ISBN՝ 978-1-7364724-1-5
Էջեր՝ 136
Չափեր՝ 5” x 7”ORDER HERE.
ARMENIAN CREATIVES PUBLICATION 01

Transcription—
the space before translation

Click for preview

A collection of gatherings and collaborations, transcribed for the printed page, Transcription—the Space Before Translation is both love letter and testimony, correspondence and assembly, offered from and for members of our group, the Armenian Creatives.

Contributors: Kamee Abrahamian, Arpi Adamyan, Harry Berberian, Angel Deradoorian, Katie Giritlian, Alina Gregorian, Kohar Minassian, Rehan Miskci, Caroline Partamian, Anahit Pogosian (and Hakop), Emily Stamboulian, Mher Tarakjian, Emma Welty, you will find some more information about those who contributed here.*

Published 2021
Publisher Armenian Creatives
Format paperback
ISBN 978-1-73647-240-8

Pages 114
Size 7” x 10”


The publication comes with a poster and a cookbook zine.


*We would like to note that not everyone in Armenian Creatives is included in this publication, but we are humbled by their participation in our meetings.

ORDER HERE.STOREThose words, that offer to us

Այն բառերը, որ մեզի կը նուիրեն


Issue 01: Poetry + Literature
Թիւ 01` Բանաստեղծութիւն + Գրականութիւն


Published 2023 by Armenian Creatives, in English and Western Armenian
With Support from Calouste Gulbenkian Foundation
Format: Paperback
ISBN: 978-1-7364724-1-5
Pages: 136
Size: 5” x 7”


Հայ Ստեղծագործներու ինքնահրատարակութիւն 2023, անգլերէնով եւ արեւմտահայերէնով, Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան աջակցութեամբ:
Կազմ՝ Թղթակազմ
ISBN՝ 978-1-7364724-1-5
Էջեր՝ 136
Չափեր՝ 5” x 7”

Armenian Creatives Publication 01

Transcription—
the space before translation


Published 2021
Publisher Armenian Creatives
Format paperback
ISBN 978-1-73647-240-8

Pages 114
Size 7” x 10”


Limited Copies!
Armenian Creatives Publication 01 (PDF)

Transcription—
the space before translation

Published 2021
Publisher Armenian Creatives
Format PDF
ISBN 978-1-73647-240-8

Pages 114
Size 7” x 10”


Sliding ScaleArmenian Creatives Publication 02

EARLY 2023!
ARMENIAN ALPHABETResponsible for different letters, our group made and assembled a collective Armenian alphabet.


You can download the font for free here.


CONTRIBUTOR KEY


Աա, Բբ, Ծծ, Ղղ, Յյ , Ջջ, Ււ—Anahit + Hakop
Գգ, Րր—Kohar
Դդ, Եե, Զզ—Roubina
Էէ, Տտ—Emily
Եե—Linus
Թթ, Ժժ, Իի—Alina
Լլ, Ոո, Քք—Kamee
Խխ, Սս—Katie
Կկ, Ձձ—Angel
Հհ—Harry
Ճճ, Ցց—Justin
Մմ, Ռռ—Rehan
Նն, Չչ, Օօ—Leah
Շշ, Պպ—Souren
Վվ—Emma
Փփ, Ֆֆ—Caroline

 

Images by Emma Welty, READ MORE HERE.
ARCHIVEWe aim to archive a portion of each gathering, not only to tell stories of the past or to exist for future eyes, but to balance the presence shared in a moment.


READ MORE HERE.
CONTACTWelcome! We wonder how you found us but are so happy that you did! Are you interested in joining the Armenian Creatives, or perhaps learning more about the collective? Please send us a note! If interested in joining, we would love to hear more about you and your practice, your current location, and perhaps a few additional textures: what is something currently near you that brings you joy as you write to us? What is a food you've shared with loved ones that has surprised you in its delight? What have you been longing for in terms of community? We will add you to our email list so that we may stay in touch about future meetings and happenings. We look forward to meeting you.


Armenian Creatives


EMAIL US HERE.


Images courtesy of Rehan Miskci