ARMENIAN

ՀԱՅ


CREATIVES

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐ

THOSE WORDS, THAT OFFER TO US

ԱՅՆ ԲԱՌԵՐԸ, ՈՐ ՄԵԶԻ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ


Issue 02: Handwritten Texts
Թիւ 02՝ Ձեռագիր բնագիրներ


Click for preview

Those words, that offer to us is an experimental project of semantics and sentiment in the form of multiple publications, each of which examines the Western Armenian language through the activity of translation. For the second issue we have asked contributors to translate handwritten texts they have inherited by way of material intimacy. As the contributors attune to their source materials—ranging from photographic inscriptions, family letters, embroidered texts, and recipes found in oral histories—they put forward a translation process grounded somewhere in between material reenactment and transformation. 


Այն բառերը, որ մեզի կը նուիրեն իմաստաբանութեան և զգացումներու փորձարական ծրագիր է բազմահատոր հրատարակութիւններու կերպով, իւրաքանչիւր հատորը թարգմանութեամբ կը հարցուփորձէ արեւմտահայերէն լեզուն: Երկրորդ հատորին համար խնդրեցինք մասնակիցներէն, որ թարգմանեն ձեռագիր բնագիրներ, որոնք ժառանգած են մտերիմ միջոցներով: Ներդաշնակելով իրենց սկզբնաղբիւր բնագիրներու հետ—օրինակ՝ լուսանկարներու յետնագրեր, ընտանեկան նամակներ, ասեղնագործուած բնագիրեր և ընտանեկան բաղադրատոմսեր գտնուած բերանացի  պատմութիւններու մէջ—մասնակիցները մեզ կը ներկայացնեն թարգմանութեան արարք մը, որ հիմնուած է նիւթական վերագործումի և փոխակերպումի միջեւ:

Contributors: Cleo Abramian, Alex Aleco, Rehan Miskci, and Emma Welty

Editing by Katie Giritlian, Caroline Partamian, and Mher Tarakjian

Ներդրողներ՝ Քլէյօ Ապրամեան, Ալեքս Ալեքո, Ռեհան Միսքճի, եւ Էմմա Ուէլթի

Խմբագիրներ՝ Քեյթի Կիրիթլեան, Գարոլին Փարթամեան և Մհեր Տարագճեան

Translation by Hrayr Varaz, Caroline Partamian, and Mher Tarakjian
Copyediting by Katie Giritlian, and Caroline Partamian
Book design by Mher Tarakjian
Published by Armenian Creatives, in English and Western Armenian
Թարգմանիչներ՝ Հրայր Վարազ, Մհեր Տարագճեան և Գարոլին Փարթամեան
Վերաքննող՝ Քեյթի Կիրիթլեան և Գարոլին Փարթամեան
Գիրք ձեւաւորող՝ Մհեր Տարագճեան
Հայ Ստեղծագործներու Ինքնահրատարակութիւն, անգլերէն եւ արեւմտահայերէնով
Printed April 2024
Format: Paperback
ISBN: 978-1-7364724-3-9
Pages: 144
Size: 5” x 7”

Տպուած Ապրիլ 2024-ին
Կազմ՝ Թղթակազմ
ISBN՝ 978-1-7364724-3-9
Էջեր՝ 144
Չափեր՝ 5” x 7”


We are immensely grateful for the generous support of The Calouste Gulbenkian Foundation, who believed in this project and gave us the resources to translate our engagement with language into a reality.

Մենք անսահման երախտապարտ ենք Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան աջակցութեան համար, որ հաւատաց այս նախագիծին և միջոցներ հայթայթեց մեր ներառութիւնը լեզուի հետ իրականացնելու համար:


ORDER HERE.