CURRENT PROJECTSԺամանակամիջոցներ —
Ստեղծագործական գրութիւն հայերէնով։


A gathering series —
Creative writing in Armenian


Միացէ՛ք մեզ առցանց մէկ ժամ, հայերէն լսելու, արտայայտելու, եւ ազատ գրութիւններ բաժնելու։

Join us in the virtual realm to hear, express, and share in free-form written Armenian.

Մեր երկրորդ նիստին Մայիս 21 10a PST/1p EST, ներշնչուած Գրիգոր Պըլտեանի Ինքնութիւն - Սփիւռք երկին մէկ գլուխէն՝ «Քառուղին», իւրաքնչիւրս գրութիւններով պիտի պատասխանենք հետեւեալ խօսքին. «Ինքնութեան տագնապը հարկատու է դէպքին։»


For our second session on Saturday May 21 at 10a PST/1p EST, we will draw inspiration from a chapter of Krikor Beledian’s Identity - Diaspora titled “Crossroad,” and respond to the following prompt: “Identity conflict is a tributary for the event.”

- Հոս արձանագրեցէ՛ք
- Հատուածը կարդացէք նիստէն առաջ (եթէ կարելի ըլլայ) , եւ խօսքին մասին անդրադարձէք,
- Թուղթ ու մատիտ բերէ՛ք։


- Sign-up here
- Read the short chapter (if possible) before the meeting, and reflect on the prompt;
- Come with a pencil and paper.ARMENIAN RECORD ARCHIVE
LISTENING SESSION
Sunday, May 22, 10a PST/1 p EST
Join here
Museum of Forgotten Belongings — call for submissions


Kamee and Knar are working on a project through Armenian Creatives called the Museum of Forgotten Belongings, an installation that collects and exhibits objects from our past or artifacts from ancestors that we have lost or don't have in our possession (anymore).

One example object is a tailored suit made by my grandfather. He was a celebrated tailor in Beirut, but no one kept any of the suits he created and I have never seen one. We want to put together a collection of objects like this from the SWANA region.

If you’d like to participate, you’d be responding (in a google form) to the following prompt:

"What ancestral belongings, objects or artifacts have you lost? They can be precious, mundane, real or invented. You may have heard about them through family, or seen them in photographs, and so on. Give it a title, describe the materials, and tell us the story behind it."

By reconnecting with these objects, we invite you to dream up stories of the places you have never been but still feel like you belong to; to imagine into the everyday lives of our ancestors that we are out of touch with, the histories and memories that feel fragmented or absent.

We would create illustrations of each object and curate them as though they were part of a museum exhibit.